Obchodní podmínky

HAPPY FOTO Česko spol. s r.o.


Spokojenost zákazníků HappyFoto má nejvyšší prioritu. Předpokladem pro úspěšnou spolupráci je srozumitelnost a transparentnost výrobního a obchodního dění. Z tohoto důvodu přinášíme na následujících řádcích obchodní podmínky. Jsou právním základem pro úspěšnou spolupráci se zákazníky.

 

Informace o společnosti

název: HAPPY FOTO Česko spol. s r.o.
IČ: 25165291
sídlo: Omlenická 780, 382 41 Kaplice
e-mail: info@happyfoto.cz
odpovědná vedoucí: Michaela Bílá Čížková

Naše společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka C 7213.
Naše společnost působí na území České republiky a veškeré smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.
 

Objednávky

HappyFoto může převzít objednávky ke zpracování pouze na základě dále uvedených obchodních podmínek. Zákazník na ně zasláním objednávky ke zpracování v plném rozsahu přistupuje. HappyFoto zhotoví objednávku učiněnou zákazníkem jen pod podmínkou, že zákazník nebude mít v okamžiku objednávky vůči HappyFoto žádné dluhy. HappyFoto v návaznosti na uzavření smlouvy přezkoumá, zda má zákazník vůči HappyFoto dluhy. V případě, že dluhy existují, má HappyFoto právo požadovat platbu předem (např. kreditní kartou) a zároveň i zadržet zhotovené fotoprodukty až do plného uhrazení nedoplatku. Pokud ani na opakovanou výzvu dluh zákazníkem uhrazen nebude, má HappyFoto právo použít platbu předem (např. kreditní kartou) nové objednávky k vyrovnání starého dluhu a to až do plné výše takovýchto svých pohledávek vůči zákazníkovi.
 

Zpracování

HappyFoto nabízí kompletní paletu zhotovení fotografií a výrobků z nich (fotoknihy, fotografie, fotokalendáře, fotoobrazy, fotoblahopřání, fotodárky). Zhotovení se řídí zadáním v internetové objednávce, které vychází ze zadání v programech na zhotovení těchto produktů. Fotografie z kinofilmů zaslaných ke zpracování v obálce, např. poštou jsou vždy zhotoveny v prémiové kvalitě ve formátu 10 x 15 cm s lesklým povrchem. U objednávek digitálních fotografií zaslaných ke zpracování v obálce, např. poštou na nosiči dat (CD, DVD, flash disk apod.) se zhotovení rozměru a ořezu (přizpůsobení stran Ideál a Klasik) řídí zatržením na zasílacím sáčku. Digitální fotografie zaslané ke zpracování v obálce, např. poštou na nosiči dat jsou vždy zhotoveny v prémiové kvalitě vč. digitálních úprav. Pokud nebude objednávka jednoznačná, je pro zhotovení fotografií považován za sjednaný standardní formát 10 x cca 15 cm Ideál s lesklým povrchem po 1 kusu od každého snímku. Ceny všech produktů a služeb jsou uvedeny vč. DPH a řídí se podle denně aktualizovaného ceníku, zveřejněného na webových stránkách www.happyfoto.cz. Akční ceny platí výhradně po dobu akce a při splnění všech podmínek ke každé jednotlivé akci zvlášť vyhlášených. Abychom zabránili nejasnostem během cenových akcí, upozorňujeme na to, že akce vyhlášené firmou HappyFoto platí pro objednávky, které budou firmě HappyFoto v době trvání akce a platnosti mimořádných cen odeslány (odeslání internetové objednávky / datum poštovního razítka na zasílacím sáčku). Internetová objednávka je odeslána okamžikem, kdy ji zákazník tlačítkem „OBJEDNAT s povinností platby“ odešle ze svého nákupního košíku. Své objednávky zasílejte včas, abyste se ke konci cenových akcí vyhnuli případným výpadkům internetu, které nemůžeme ovlivnit.
 

Registrace

Zákazník na základě své registrace provedené u HappyFoto může přistupovat do svého účtu. Díky své registraci může ukládat fotografie a projekty online na servery HappyFoto před jejich objednáním a objednávat. Při registraci a při objednávání je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Přístup do účtu je zabezpečen vlastním heslem a zákazník není oprávněn umožnit využívání svého účtu třetím osobám. HappyFoto může zrušit registraci, a to zejména v případě, kdy zákazník déle než 2 roky neučiní objednávku, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Zákazník bere na vědomí, že účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a programového vybavení ze strany HappyFoto.
 

Uzavření smlouvy

Zasláním objednávky v obálce, např. poštou na adresu společnosti HappyFoto nebo odesláním internetové objednávky přistupuje zákazník jako objednatel na tyto obchodní podmínky. Zároveň je objednávka považována ve smyslu § 1740 a násl. občanského zákoníku za přijetí návrhu na uzavření smlouvy na objednané fotoprodukty (fotografie / fotoknihy / fotodárky / fotoobrazy ...), a to v takovém znění, jaké objednatel přijme zakliknutím souhlasu s nimi v nákupním košíku při odeslání internetové objednávky či zatržením na zasílacím sáčku. Objednatel bere na vědomí, že tato smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky na adresu společnosti nebo okamžikem odeslání internetové objednávky. Objednatel bere na vědomí, že uzavřením smlouvy mu vzniká mimo jiné povinnost zaplatit společnosti HappyFoto cenu za zhotovené fotoprodukty, a to ve výši dle jím přijatého návrhu smlouvy na zasílacím sáčku nebo webové nabídky, platné v době uzavření smlouvy. Do úplného uhrazení objednávky je tato majetkem společnosti HappyFoto. Dále je objednatel povinen uhradit všechny poplatky (náklady na doručení, platbu a manipulační poplatky), a to ve výši uvedené na zasílacím sáčku nebo internetové stránce v době uzavření smlouvy (viz Dodací podmínky » a Platební podmínky » na webových stránkách www.happyfoto.cz). Úhrada celkové ceny objednávky je prováděna v případě prvního pokusu o doručení dle volby zákazníka. V případě opakovaného doručování je zásilka vždy zasílána Českou poštou jako Balík Do ruky a vícenáklady za opakované zaslání ve výši 143 Kč jsou přiúčtovány k původní celkové ceně objednávky. Daňový doklad vždy součástí zásilky. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Ostatní služby, zejména poskytování programů pro objednání, představují bezplatné a nezávazné předběžné plnění, z nichž společnosti HappyFoto nevznikají žádné právní povinnosti. HappyFoto si vyhrazuje právo zákazníkům souhlas s používáním těchto programů kdykoliv odvolat.
 

Doba zpracování, dodací lhůta, opakované doručování

Orientační doby zpracování všech nabízených produktů jsou uvedeny v aktuálním ceníku na webových stránkách www.happyfoto.cz. Upozorňujeme na to, že doba zpracování se počítá od následujícího pracovního dne po dni přijetí objednávky. Dodací lhůtu vypočtete tak, že k vypočítané době zpracování připočtete 1 den na doručení balíčku u objednávek zaslaných online přes internet, 3 dny na doručení balíčku u objednávek zaslaných ke zpracování v obálce, např. poštou. Toto ujednání není možné dodržet u filmů či digitálních dat, která k nám došla v poškozeném stavu. Doba zpracování je v těchto případech závislá na typu a rozsahu poškození. Ve výjimečných případech (např. revize, údržba či oprava výrobních strojů ve fotolaboratoři, prostoje způsobené čekáním na náhradní díly, nadměrný nepředpokládaný objem zakázek v rámci nejrůznějších akcí) může dojít k prodloužení uvedené orientační doby na zpracování. Výkony vybraných dopravců (doručení balíčku) ani např. kybernetické útoky na internetu nejsme schopni ovlivnit. Opožděné dodání zásilky neopravňuje zákazníka k odmítnutí jejího převzetí ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení lhůty na zpracování. Objednávky jsou odesílány takovou službou, kterou si zákazník v objednávce zvolil. V případě, že si zákazník zásilku nepřevezme ani nevyzvedne, bude tato vrácena společnosti HappyFoto. Společnost HappyFoto následně automaticky odešle zásilku na fakturační adresu uvedenou v objednávce ještě jednou. V případě opakovaného doručování je zásilka vždy zasílána Českou poštou jako Balík Do ruky. Firmě HappyFoto vzniká nárok na úhradu vícenákladů za opakované zaslání ve výši 143 Kč, které jsou přiúčtovány k původní celkové ceně objednávky. Při opakovaném odeslání zásilky bude celková cena zásilky automaticky navýšena o tyto náklady za opakované odeslání.
 

Práva z vadného plnění

Společnost HappyFoto odpovídá zákazníkovi za to, že věc nemá vady. V případě, že již při převzetí budou na zásilce viditelná mechanická poškození, doporučujeme zákazníkům zásilku odmítnout a sepsat protokol o poškození. V takovém případě se zásilka vrátí společnosti HappyFoto, která sama vyřídí reklamaci poškozené zásilky a zákazníkovi zašle bezodkladně novou zásilku (v případě potřeby bude zhotoveno nové zboží). U jednoznačných nedostatků ve zpracování má zákazník právo na uplatnění reklamace. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Není možné uplatňovat právo na reklamaci u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevné podání a odstín fotografií. Za vadu dále není považováno běžné opotřebení, mechanické poškození apod. Zákazník je oprávněn vytknout vadu nejpozději ve lhůtě 24 měsíců od převzetí. Z provozních důvodů však doporučujeme překontrolovat produkty a reklamovat zjevné vady co nejdříve, nejlépe do jednoho měsíce od data převzetí zásilky. Reklamaci doporučujeme zaslat jako doporučený dopis přes Českou poštu, s. p. na adresu sídla společnosti (zaslání přes soukromé dopravce se nedoporučuje, společnost nedisponuje číslem na mobilní telefon). Každá reklamace musí bezpodmínečně obsahovat reklamované zboží. U objednávek z digitálních dat musí zákazník zaslat rovněž původní objednávková data na jakémkoliv nosiči digitálních dat, doporučujeme CD/DVD. Pro rychlejší vyřízení doporučujeme zaslat i daňový doklad (stačí kopie) a původní zasílací sáček nebo potvrzení internetové objednávky. Zásilky na dobírku nebudou v žádném případě přijaty. O přijetí reklamace, způsobu jejího vyřízení a době trvání bude zákazník informován písemně na e-mailovou adresu uvedenou v registraci. O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od přijetí reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace jsou vyřizovány bezodkladně, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů. Zákazník má v závislosti na druhu vady ze zákona nárok na dodání nové věci bez vady, odstranění vady, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy. Vzhledem k povaze zboží jsou však veškeré vady považovány za odstranitelné a nepodstatné a oprávněné reklamace jsou řešeny dodáním nových produktů. Zpráva o vyřízení reklamace je zákazníkovi poslána buďto e-mailem nebo dopisem jako součást zásilky s vyřízenou reklamací. U oprávněné reklamace náleží zákazníkovi náhrada účelně vynaložených nákladů.
 

Ručení

V případě poškození nebo ztráty filmu ve fotolaboratoři během zpracování uhradíme pouze materiální hodnotu zaslaného neexponovaného filmu. Jakékoliv jiné náhrady škod nejsou poskytovány.
 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s platnými zákony Evropského parlamentu a Rady (EU), zejména v souladu s nařízením č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - tzv. GDPR. Společnost HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. je registrována u Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pod registračním číslem 00050688. Zákazník provedením registrace a odesláním objednávky bere na vědomí zpracování a použití svých osobních údajů pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy (tj. předání osobních údajů dopravci, správci databáze, výrobci objednaných produktů...). Zákazník potvrzuje, že fotografie zaslané společnosti HappyFoto ke zpracování pochází výlučně ze soukromého zájmu o zdokumentování, že jejich cílem není sběr nezúčastněných osob za účelem identifikace nebo cílený sběr objektů, které se hodí k bezprostřední identifikaci takových osob, nebo že má k dispozici výslovný souhlas dotčených osob se zpracováním jejich osobních údajů. Zákazník přebírá odpovědnost za správnost tohoto prohlášení a ručí za všechny negativní následky, které společnosti HappyFoto vzniknou v důsledku nepravdivého prohlášení. Zákazník dále potvrzuje, že již dovršil 16 let věku. Veškeré informace k ochraně osobních údajů a jejich zpracování za účelem plnění smlouvy jsou k dispozici na stránce Ochrana osobních údajů » na webových stránkách www.happyfoto.cz.
 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookie

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností HappyFoto a dále v případě udělení souhlasu u své registrace souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na zaregistrovanou e-mailovou adresu a mobilní telefon. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 nařízení č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů - tzv. GDPR, související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely zasílání obchodních sdělení plní HappyFoto prostřednictvím zvláštního dokumentu. Veškeré informace k ochraně osobních údajů a jejich zpracování za účelem zasílání obchodních sdělení jsou k dispozici na stránce Ochrana osobních údajů » na webových stránkách www.happyfoto.cz
Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookie na jeho počítač. V případě, že je objednání na webové stránce možné provést a závazky ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookie na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, resp. ukládání cookie zakázat. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookie na zařízení kupujícího plní společnost HappyFoto prostřednictvím zvláštního dokumentu. Tyto a další informace k souborům cookie si přečtěte na stránce Ochrana osobních údajů » na webových stránkách www.happyfoto.cz.
 

Autorská práva

Zákazník, který zadává HappyFoto objednávku na zpracování, prohlašuje, že je majitelem autorských práv, ochranných známek a ostatních práv veškerého materiálu, který ke zpracování předává. To platí nejenom pro veškeré fotografie, nýbrž i pro případné ostatní použité znaky a písma. Zákazník sám odpovídá za to, že používá pouze znaky a písma, k jejichž použití má právo a k nimž vlastní platnou uživatelskou licenci. Každý zákazník ručí sám za sebe a nese zodpovědnost, veškeré následky i případné škody při porušení autorských práv. Zákazník prohlašuje, že žádná z ke zpracování zaslaných fotografií neporušuje platné zákazové normy, zejména předpisy o šíření dětské pornografie (§ 191 a § 192 trestního zákoníku), urážce a pomluvě (§ 184 trestního zákoníku). Zákazník dále ručí za to, že společnosti HappyFoto nezasílá žádné předlohy, materiály a obsahy, které oslavují ilegální násilí, podněcují k třídní, národnostní a rasové nenávisti. Pokud by se společnost HappyFoto dozvěděla o jednání v rozporu s výše uvedeným, pak neprodleně uvědomí příslušné orgány činné v trestním řízení.
 

Podmínky pro příjem, zpracování a archivaci digitálních dat

a. Výroba produktů společnosti HappyFoto je plně automatizovaná. S výrobou produktu je započato okamžikem zadání objednávky do systému. V případě internetových objednávek je objednávka zadána do systému okamžikem, kdy ji zákazník tlačítkem „OBJEDNAT s povinností platby“ odešle ze svého nákupního košíku. Po odeslání není možné proces výroby přerušit, změnit a zákazník není oprávněn objednávku zrušit a od smlouvy odstoupit.
b. HappyFoto nepřebírá žádné záruky za případná poškození nebo ztráty dat a nosičů dat v průběhu poštovního doručování či elektronického přenosu.
c. HappyFoto nenabízí dlouhodobou archivaci fotografických dat. Fotografie a data k projektům uloženým online na servery HappyFoto archivujeme max. 21 dnů od okamžiku uložení. Fotografie a data k fotoproduktům v nedokončeném nákupním košíku archivujeme max. 4 dny od okamžiku jejich nahrání do košíku. Fotografie a data k objednaným fotoproduktům archivujeme max. 30 dnů od okamžiku uploadu. Zmíněná data jsou průběžně dle potřeby HappyFoto ze serverů mazána. Společnost HappyFoto není povinna zákazníka o výmazu předem informovat.
d. HappyFoto přijme ke zpracování a garantuje 100% zpracování pouze pro obrazová data formátu JPG a PNG uložena v barevném prostoru sRGB. U obrazových dat jiných formátů než JPG a PNG (BMP, RAW, HEIC...) nebo uložených v jiném barevném prostoru než sRGB (CMYK, Adobe RGB, ProPhoto RGB...) hrozí, že dojte k výrazným odchylkám v barvě, kontrastu apod., za což odmítá HappyFoto odpovědnost. Zároveň odmítá odpovědnost za to, že barvy na fotografiích budou stoprocentně souhlasit s dodanými soubory. HappyFoto si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení samostatně vylepšit barvu a hustotu obrazových souborů u všech fotografií, data optimalizovat pro přenos po internetu.
e. Reklamace, které vycházejí ze špatné kvality (např. malého rozlišení) dodaných obrazových souborů, a reklamace ohledně ořezu (poměr stran Ideál nebo Klasik) zpracovaných digitálních fotografií nebudou uznány. Veškeré závazné a potřebné informace k problematice digitálních fotografií jsou k dispozici na stránce Fotografie IDEÁL & KLASIK » na webových stránkách www.happyfoto.cz.
f. U všech výrobků kromě fotografií, fotopřání, deLUXE Fotoknih a deLUXE Fotokalendářů se jedná o potisk nejrůznějších materiálů. Upozorňujeme na to, že se nejedná o klasické fotografie, a proto nelze i přes vysoce vyvinutou techniku tisku, která umožňuje velmi dobré výsledky, zabránit rozdílům v barvě a struktuře snímku ve srovnání s fotopapírem. Tyto odchylky v barvě a struktuře nejsou považovány za závady a neopravňují k reklamaci.
g. Poskytované programy pro objednání jsou duševním vlastnictvím společnosti HappyFoto, respektive jejích IT partnerů. Užíváním programů nepřecházejí na zákazníka žádná práva k programům samotným. Ceny zákazníkem objednaných fotoproduktů obsahují i náklady na jednorázové použití programu pro daný obchodní případ. Společnosti HappyFoto nevzniká povinnost poskytovat a aktualizovat programy pro objednání. Tato povinnost je výslovně vyloučena. Z technických, technologických, ekonomických nebo jiných důvodů může HappyFoto ukončit provoz vybraných verzí programů pro objednání a jejich další užívání zakázat. Společnost HappyFoto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv škody (hmotné i nehmotné) vyplývající z aktualizací či ukončení provozu vybraných verzí programů pro objednání.


Odstoupení od smlouvy

Zákazník bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka (smlouvu o zhotovení věci na zakázku). V souladu s § 1837 občanského zákoníku zákazník NEMÁ právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu (zákon stanovuje pro zboží upravené na přání zákazníka jiné podmínky než pro běžný nákup zboží přes internetový obchod, zhotovené produkty nemá HappyFoto možnost prodat dalšímu zákazníkovi). S ohledem na to prosíme všechny zákazníky, aby zvážili svou objednávku ještě před jejím potvrzením a odesláním, její následné zrušení a odstoupení od smlouvy není možné. Tento odstavec neplatí pro nákup dárkových poukázek. Podmínky odstoupení od smlouvy pro dárkové poukázky řeší následující samostatný odstavec Dárkové poukázky.
 

Dárkové poukázky

Dárková poukázka platí 3 roky od data vystavení. Kupujícímu je dodána v elektronické podobě e-mailem na v zaregistrovaných údajích aktuálně uloženou e-mailovou adresu. Vzhledem k tomu, že platí okamžitě, je možné ji uhradit pouze předem (např. kreditní kartou). V obzvlášť závažných a výjimečných případech lze platnost poukázky na základě písemné žádosti prodloužit o další 2 roky. Písemná žádost musí obsahovat důvod žádosti a musí být v dostatečném časovém předstihu před skončením platnosti zaslána poštou na adresu sídla společnosti nebo e-mailem na info@happyfoto.cz. Vyplacení hodnoty poukázky ani její zůstatkové ceny v hotovosti není možné. Nevyčerpané prostředky po skončení platnosti poukázky propadají.
Dárkovou poukázku lze čerpat v rámci procesu objednání přes internet na www.happyfoto.cz. Kód poukázky je nutné zadat v nákupním košíku před samotným odesláním objednávky. Čerpání není možné poskytnout dodatečně na objednávku, která již byla bez vložení kódu odeslána z nákupního košíku či na uhrazení dluhů. Čerpání není možné poskytnout ani na objednávky, které jsou zákazníkem odeslány ke zpracování v obálce, např. poštou či na nákup další dárkové poukázky.
HappyFoto nepřebírá zodpovědnost za (1) potíže s doručením dárkové poukázky na e-mail kupujícího, (2) ztrátu, (3) odcizení, (4) zneužití nebo (5) pozdní doručení dárkové poukázky způsobené např. technickými problémy.
U objednávek dárkových poukázek může kupující uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta běží ode dne vystavení poukázky a jejího odeslání na e-mail kupujícího. V případě odstoupení od smlouvy zašle kupující vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy poštou na adresu sídla společnosti nebo na e-mail info@happyfoto.cz. HappyFoto v takovém případě ihned poukázku znevalidní a nejpozději do 14 dnů vrátí uhrazenou hodnotu poukázky na kartu, ze které byla poukázka uhrazena. Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit pouze v případě, kdy dárková poukázka nebyla uplatněna na žádnou objednávku.
 

Další ujednání

Prosíme zákazníky, aby se s veškerými problémy nejdříve obraceli na naši společnost, a to prostřednictvím kontaktů uvedených na stránkách. V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, si dále dovolujeme informovat naše zákazníky - spotřebitele, že v případě sporu, který se nepodaří vyřešit s námi, jsou oprávněni obrátit se na tzv. subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Lhůta pro podání návrhu na řešení sporu je 1 rok ode dne, kdy zákazník - spotřebitel poprvé kontaktoval naši společnost za účelem řešení sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou sami. Podrobné informace je možné nalézt na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Při řešení spotřebitelských sporů lze využít online platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o zhotovení věci na zakázku, pokud nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem k písemné dohodě o změně, případně vyloučení těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou volně přístupné v sídle společnosti a dále na webových stránkách www.happyfoto.cz. Veškeré vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.
 

Změny cen a chyby v textu jsou vyhrazeny


Kaplice, červenec 2024
Obchodní podmínky - na stáhnutí v PDF