Ochrana osobních údajů

Vaše údaje opatrujeme jako oko v hlavě

 

Správce

Správcem osobních údajů je obchodní společnost HAPPY FOTO Česko spol. s r.o., Omlenická 780, 382 41 Kaplice, IČ: 25165291, zapsaná v OR u KS v Č. Budějovicích v oddíle C, vložka 7213 (dále jen „správce“). Kontaktní osoba správce ve věcech ochrany osobních údajů: Michaela Bílá Čížková, e-mail: oou@happyfoto.cz. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje

Děkujeme za návštěvu našich webových stránek. Abyste mohli naplno využívat služeb HappyFoto na webových stránkách www.happyfoto.cz, musíte u nás zaregistrovat některé své osobní údaje. Konkrétně jde o křestní jméno, příjmení, platnou e-mailovou adresu, volně definované heslo. Ostatní údaje jako je např. telefonní číslo nebo datum narození jsou dobrovolné.

Tyto informace uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále pak v souladu s platnými zákony Evropského parlamentu a Rady (EU), zejména v souladu s nařízením 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – tzv. GDPR. Servery, na kterých ukládáme veškerá data, se nacházejí výhradně v Evropské unii. Využíváme také služeb mezinárodního poskytovatele cloudu s datovým centrem v Evropské unii. Přes internet přenášíme data pomocí zašifrovaného HTTPS spojení. Společnost HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. je registrována u Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pod registračním číslem 00050688.

Ujišťujeme vás, že všechny údaje opatrujeme jako oko v hlavě. Máme je plně pod kontrolou a nevyužíváme je k žádnému jinému účelu, než který je níže popsán. Chceme vás ale požádat, abyste i vy dodržovali bezpečnostní opatření. Zajistěte, aby vaši registraci nepoužívaly další osoby. Své přihlašovací údaje nikomu nesdělujte. Heslo volte tak, aby bylo dostatečně silné, heslo pravidelně aktualizujte a při odchodu se odhlašujte.

Informace o zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy (registrace, objednávky...)

Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
1) Splnění smlouvy mezi vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – tzv. GDPR (dále jen „nařízení“),
2) Splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Fotografie nahrané na naše servery podléhají speciálnímu režimu. Fotografie a data k fotoproduktům v nedokončeném nákupním košíku ukládáme max. 4 dny a fotografie a data k objednaným fotoproduktům max. 30 dnů od okamžiku nahrání do košíku. Fotografie a data k projektům uloženým online na servery HappyFoto ukládáme max. 21 dnů. Správce není povinen vás před výmazem informovat. V případě zrušení registrace dochází k výmazu fotografií, dat k uloženým projektům a objednaným fotoproduktům bezprostředně, nejpozději v nařízení stanovené lhůtě 30 dnů.

Další příjemci osobních údajů
Dalšími příjemci osobních údajů jsou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy na objednané fotoprodukty, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu programů a ukládání dat.
Příjemci osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektů údajů
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů. Na konci této stránky naleznete ke stažení odpovídající formuláře. Po vyplnění formulář zašlete e-mailem na oou@happyfoto.cz.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je ale nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování osobních údajů je váš souhlas dávaný tímto správci či skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – tzv. GDPR (dále jen „nařízení“).

Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Oprávněné zájmy správce
Správce získal vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy a jste zákazníkem správce ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti a zároveň vám správce poskytl při shromáždění vašich osobních údajů možnost jasně, zřetelně, zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s využitím vašeho kontaktu pro zasílání obchodních sdělení. Bod 47 recitálu nařízení mimo jiné uvádí, že „zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu“.
Správce provedl posouzení, zda je možné zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, a také provedl nezbytný proporční test, kdy porovnával zájmy na vaší ochraně se zájmy správce. Správce dospěl k závěru, že s ohledem na váš předchozí souhlas se zasíláním obchodních sdělení či na předchozí naplnění předpokladů stanovených v ustanovení Šíření obchodních sdělení § 7 odst. 3 zákona a dále s ohledem na skutečnost, že z vaší strany může kdykoliv dojít k odmítnutí dalšího zasílání obchodních sdělení vaší osobě, se nejeví, že vaše zájmy či základní práva a svobody vyžadující ochranu vámi dobrovolně poskytnutých osobních údajů mají přednost před oprávněnými zájmy správce na zasílání obchodních sdělení.
Vzhledem k výše uvedenému a i vzhledem ke skutečnosti, že z vaší strany bylo možné důvodně očekávat zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, má správce za to, že právním základem zpracování vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení vaší osobě je tak oprávněný zájem správce.

Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje budou správcem uloženy do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování) či do zrušení registrace.

Další příjemci osobních údajů
Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce.
Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektů údajů
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů. Na konci této stránky naleznete ke stažení odpovídající formuláře. Po vyplnění formulář zašlete e-mailem na oou@happyfoto.cz.
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daný správci či vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě tzv. oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat ve svých zaregistrovaných údajích či e-mailem na oou@happyfoto.cz.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Cookie pro aplikace a webové stránky *.happyfoto.cz

Abychom vám v HappyFoto dokázali zajistit uživatelskou přívětivost webových stránek a přidružených programů (převážně za účelem objednání), používáme cookie a některé další vybrané služby.

Cookie jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a vaše preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné nastavení zobrazení), takže tyto údaje nemusíte při další návštěvě stránky zadávat znovu. Některé naše služby používají cookie, které sice nejsou nezbytně nutné pro jejich fungování, ale podstatně usnadňují a zpříjemňují jejich prohlížení.

Tyto soubory cookie jsou zpracovávány námi, ale i třetími stranami. Částečně i třetími stranami, které mají sídlo mimo EHP a tudíž přenášejí data i do zemí bez požadovaných standardů ochrany osobních údajů. Jde například o společnost Google, Inc., která přenáší osobní údaje do Spojených států, kde existuje riziko, že osobní údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro kontrolní a dozorovou činnost bez zákonných opravných prostředků.

Při návštěvě našich webových stránek budete informováni o používání souborů cookie a požádáni o souhlas se zpracováním vašich údajů. Pro splnění právních povinností dle Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů používáme software Usercentrics, který dokumentuje váš souhlas. Vy můžete nastavení webového prohlížeče uzpůsobit tak, abyste byli o používání cookie informováni a mohli se případ od případu svobodně rozhodnout, zda danou cookie přijmete či nikoliv, popř. zda ukládání cookie zakážete docela. Dále máte možnost si v prohlížeči zkontrolovat již uložené cookie soubory (včetně těch od HappyFoto) a tyto v případě zájmu smazat. Pamatujte ale na to, že zákaz ukládání cookie může omezit funkčnost nabízených služeb HappyFoto.

Zde můžete nastavení souborů cookie kdykoliv změnit nebo se o používaných souborech cookie a technologiích podrobně informovat.

Další vybrané služby

Google Firebase
V mobilních aplikacích (pro Android a iOS) používáme platformu Google Firebase.
K vyhodnocování uživatelských dat ještě přidruženou funkci Google Analytics pro Firebase, resp. Firebase Analytics (https://firebase.google.com/) od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Pomocí analytické služby Firebase Analytics, resp. Google Analytics pro Firebase shromažďujeme základní data o používání aplikace (počet spuštění, frekvence nákupů, počet aktivních uživatelů v určitém období...). Neshromažďujeme žádné osobní údaje a veškeré statistické údaje jsou anonymizované. Nashromážděné informace nám pomáhají analyzovat používání aplikace a zlepšovat nabídku. V aplikaci máte možnost zamezit shromažďování a používání těchto dat. Přejděte v menu na položku „Nastavení / Statistiky“ a poté zakažte sběr dat pomocí Firebase SDK. Toto nastavení zůstane uloženo, i když aplikaci zavřete.
K zasílání oznámení (push sdělení) do mobilního zařízení uživatele pak ještě přidruženou službu Firebase Cloud Messaging od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Oznámení používáme například k rozesílání obchodních sdělení nebo zajímavých informací a novinek v souvislosti s mobilními aplikacemi. Google Firebase Cloud Messaging přitom slouží výhradně jako zprostředkovatel těchto zpráv. Aby bylo možné zprávy příslušnému příjemci zasílat, generuje se pro danou aplikaci osobní ID, kterou společnost Google zpracovává. Servery Firebase přitom ale nemohou zjistit konkrétního uživatele ani jiné údaje, které souvisejí s danou osobou. Abychom mohli na vaše iOS zařízení oznámení posílat, musíte s tím výslovně souhlasit („Opt-In“). Dotaz na toto oprávnění se zobrazí při prvním otevření aplikace prostřednictvím dialogu operačního systému. V zařízeních s operačním systémem Android je zasílání oznámení standardně povoleno pro všechny aplikace. Toto oprávnění můžete ale pro jakoukoliv nainstalovanou aplikaci v systémových nastaveních svého telefonu kdykoliv změnit („Opt-Out“).
Další informace ke Google Firebase naleznete zde: https://firebase.google.com/support/privacy/

Fotosoutěže
Účastník vyjadřuje svůj souhlas s následujícími body:

 1. Účastí ve fotosoutěži uděluji společnosti HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. i propojeným společnostem neodvolatelné, geograficky a obsahově neomezené právo na užívání na dobu 2 let, aby tyto mohly mou soutěžní fotografii používat v reklamních projektech, k prezentaci na internetu (mimo jiné na webových stránkách, v programech pro objednávání, v rámci reklamy Google a na platformách sociálních médií). V případě, že bude soutěžní fotografie oceněna, se toto právo na užívání prodlužuje na dobu neurčitou. Za toto nebudou ze strany společnosti HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. vypláceny žádné honoráře a odměny. Rovněž nemusí být u výše uvedeného použití uváděn původ fotografie (autor).
 2. K soutěžní fotografii budou navíc uloženy následující údaje o zákazníkovi:
  1. Oslovení
  2. Křestní jméno a příjmení, případně vč. titulu před nebo za jménem
  3. E-mailová adresa
  4. Datum souhlasu a text souhlasu (podmínky účasti)
  5. Název soutěžní fotografie
  6. Název souboru (automaticky zadaný systémem)
   V případě smazání zaregistrovaného uživatelského účtu během doby, po kterou společnost HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. a propojené společnosti disponují právem na užívání, zůstanou výše uvedené údaje přesto uloženy až do uplynutí lhůty z důvodů eventuálních otázek týkajících se autorských práv. Pokud byste požadovali vymazání těchto dat a soutěžní fotografie před uplynutím definované lhůty, zašlete prosím na adresu oou@happyfoto.cz e-mailovou zprávu obsahující následující informace: (1) jméno, (2) e-mailovou adresu používanou v rámci fotosoutěže, (3) fotosoutěž, které se účastníte, (4) zákaznické číslo (pokud je vám známo) a (5) nahranou soutěžní fotografii (soubor JPG), za účelem rychlé identifikace. V souvislosti s tím vznikají náklady ve výši 15 000 Kč za manuální odstranění a úhradu potencionální škody (změna grafiky na webových stránkách či v programech pro objednávání). Tuto částku je nutno poukázat společnosti HAPPY FOTO Česko spol. s r.o..

Zpětná vazba
Vyplněním formuláře zpětné vazby k programu HappyFoto smart moments udělujete společnosti HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. i propojeným společnostem právo zpracovávat a uchovávat tyto osobní údaje. Může jít o následující údaje:

 • E-mailová adresa
 • Nahrané přílohy (např. screenshoty, dokumenty, fotografie) a vlastní komentáře v textu

V případě udělení souhlasu a vyplnění e-mailové adresy souhlasíte s tím, že můžete být společností HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. kontaktováni k objasnění případných dotazů.

Tyto osobní údaje budou uchovány po dobu max. 3 měsíců a poté budou anonymizovány. Pokud byste si přáli anonymizaci osobních údajů před uplynutím této doby, žádáme o zaslání žádosti na adresu oou@happyfoto.cz s odkazem na vyplnění zpětné vazby ke smart moments.