START MENUBAR
END MENUBAR

Obchodní podmínky

Spokojenost zákazníků HappyFoto má nejvyšší prioritu. Předpokladem pro úspěšnou spolupráci je srozumitelnost a transparentnost výrobního a obchodního dění. Z tohoto důvodu přinášíme na následujících řádcích obchodní podmínky. Jsou právním základem pro úspěšnou spolupráci s našimi zákazníky.

Informace o naší společnosti

název:  HAPPY FOTO Česko spol. s r.o.
IČ:        25165291
sídlo:    Omlenická 780, 382 41 Kaplice
email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Odpovědná vedoucí: Michaela Bílá Čížková

Naše společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka C 7213.
Naše společnost působí na území České republiky a veškeré smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

1. Zakázky

HappyFoto může převzít zakázky ke zpracování pouze na základě dále uvedených obchodních podmínek. Zákazník na ně zasláním zakázky ke zpracování v plném rozsahu přistupuje. HappyFoto převezme objednávku učiněnou zákazníkem jen pod podmínkou, že zákazník nebude mít v okamžiku objednávky vůči HappyFoto žádné dluhy. HappyFoto z technických důvodů až v návaznosti na uzavření smlouvy přezkoumá, zda má zákazník vůči HappyFoto dluhy. V případě, že dluhy existují, má HappyFoto právo zadržet zhotovené fotoprodukty až do uhrazení nedoplatku.

2. Zpracování

HappyFoto nabízí kompletní paletu zhotovení fotografií, výrobků na fotopapír i digitálního tisku (fotoknihy, fotodárky). Fotografie z kinofilmů jsou vždy zhotoveny ve formátu 10 x 15 cm. Zhotovení rozměru digitálních fotografií a jejich ořezu (přizpůsobení stran Ideál a Klasik) se řídí zadáním v internetové objednávce. U objednávek digitálních fotografií zaslaných poštou na nosiči dat (CD, DVD, flash disk apod.) se zhotovení rozměru a ořezu (přizpůsobení stran Ideál a Klasik) řídí nastavením v programu generujícím objednávku (např. HappyFoto-FOTO, HF Designer a další). Pokud nebude objednávka připravená a vygenerovaná v programech na zhotovení fotografií, řídí se zhotovení rozměru fotografií a ořezu digitálních fotografií (přizpůsobení stran Ideál a Klasik) zatržením na zasílacím sáčku. Pokud nebude objednávka jednoznačná, je pro zhotovení fotografií považován za sjednaný standardní formát 10xcca15 cm Ideál s lesklým povrchem po 1 kusu od každého snímku. Zhotovení všech ostatních produktů kromě fotografií se řídí vždy zadáním v programech na zhotovení těchto produktů (fotoknih, fotodárků, fotoobrazů ...). Ceny všech produktů a služeb jsou uvedeny vč. DPH a řídí se podle denně aktualizovaného ceníku, zveřejněného na našich webových stránkách www.happyfoto.cz. Akční ceny platí výhradně po dobu akce a při splnění všech podmínek ke každé jednotlivé akci zvlášť vyhlášených. Abychom zabránili nejasnostem během cenových akcí, upozorňujeme na to, že akce vyhlášené firmou HappyFoto platí pro zakázky, které budou firmě HappyFoto v době trvání akce a platnosti mimořádných cen odeslány (odeslání internetové objednávky / datum poštovního razítka na zasílacím sáčku). Internetová objednávka je odeslána okamžikem, kdy ji zákazník tlačítkem „Objednat“ odešle ze svého nákupního košíku. Své objednávky zasílejte včas, abyste se ke konci cenových akcí vyhnuli případným výpadkům internetu, které nemůžeme ovlivnit.

3. Uzavření smlouvy

Zasláním objednávky poštou na adresu naší společnosti nebo odesláním internetové objednávky přistupuje zákazník jako objednatel na tyto obchodní podmínky. Zároveň je objednávka považována ve smyslu § 1740 a násl. občanského zákoníku za přijetí našeho návrhu na uzavření smlouvy na objednané fotozboží (fotografie / fotoknihy / fotodárky / fotoobrazy ...), a to v takovém znění, jaké objednatel přijme zakliknutím souhlasu s nimi v nákupním košíku při odeslání internetové objednávky či zatržením na zasílacím sáčku. Objednatel bere na vědomí, že tato smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky na adresu společnosti nebo okamžikem odeslání internetové objednávky. Objednatel bere na vědomí, že uzavřením smlouvy mu vzniká mimo jiné povinnost zaplatit společnosti HappyFoto cenu za zhotovené fotoprodukty, a to ve výši dle jím přijatého návrhu smlouvy na zasílacím sáčku nebo webové nabídky, platné v době uzavření smlouvy. Dále je objednatel povinen uhradit poštovné a manipulační poplatky, a to ve výši uvedené na zasílacím sáčku nebo internetové stránce v době uzavření smlouvy (viz v aktuální ceník na internetové adrese www.happyfoto.cz). Úhrada ceny včetně poštovného a manipulačních poplatků je prováděna v případě prvního pokusu o doručení na dobírku, nebo prostřednictvím kreditní karty (Visa/ MasterCard). V případě opakovaného doručování je zásilka vždy zasílána na dobírku, když v případě předchozí platby kreditní kartou odpovídá výše dobírky výši poštovného (více viz bod 4. Doba zpracování, dodací lhůta, opakované doručování). Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Doba zpracování, dodací lhůta, opakované doručování

Orientační doby zpracování všech nabízených produktů jsou uvedené v aktuálním ceníku na internetové adrese www.happyfoto.cz. Upozorňujeme na to, že doba zpracování se počítá od následujícího pracovního dne po dni přijetí objednávky. Dodací lhůtu vypočtete tak, že k vypočítané době zpracování připočtěte 1 den na doručení balíčku poštou u objednávek zaslaných online přes internet, 2 dny na doručení balíčku poštou u zakázek zaslaných poštou na CD/DVD. V případě zaslání objednávky na CD/DVD (i na jakémkoli jiném nosiči) se orientační doba zpracování uvedená v ceníku vždy prodlužuje o 2 pracovní dny. Toto ujednání není možné dodržet u filmů či digitálních dat, která k nám došla v poškozeném stavu. Doba zpracování je v těchto případech závislá na typu a rozsahu poškození. Ve výjimečných případech (např. revize, údržba či oprava výrobních strojů ve fotolaboratoři, prostoje způsobené čekáním na náhradní díly, nadměrný nepředpokládaný objem zakázek v rámci nejrůznějších akcí) může dojít k prodloužení uvedené orientační doby na zpracování. Výkony České pošty, s.p. (doručení balíčku) nejsme schopni ovlivnit. Opožděné dodání zásilky neopravňuje zákazníka k odmítnutí jejího převzetí ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení lhůty na zpracování. Veškeré zakázky jsou odesílány službou Balík Do ruky s garantovaným dodáním následující pracovní den. V případě, že zákazník nebude zastižen poštovním doručovatelem na adrese uvedené v objednávce, bude zásilka uložena na příslušné pobočce České pošty, s.p., po dobu 7 dnů. V případě, že si zákazník v uvedené úložní době zásilku nevyzvedne, bude zásilka vrácena společnosti HappyFoto. Společnost HappyFoto následně automaticky odešle zásilku na adresu uvedenou v objednávce ještě jednou. V takovém případě vzniká firmě HappyFoto nárok na úhradu nákladů za opakované doručení zásilky, a to ve výši uvedené na zasílacím sáčku nebo v aktuálním ceníku na internetové na adrese www.happyfoto.cz. Při opakovaném doručování zásilky bude celková cena zásilky automaticky navýšena o tyto náklady za opakované doručení.

5. Záruka kvality

Společnost HappyFoto odpovídá zákazníkovi za to, že věc nemá vady. V případě, že již na poštovní zásilce bude při převzetí viditelné mechanické poškození, doporučujeme zákazníkům zásilku odmítnout a sepsat s poštovním doručovatelem nebo na pobočce pošty protokol o tomto poškození. V takovém případě se zásilka vrátí společnosti HappyFoto, která sama vyřídí reklamaci poškozené zásilky a zákazníkovi zašle bezodkladně novou zásilku (v případě potřeby bude zhotoveno nové zboží). U jednoznačných nedostatků ve zpracování má zákazník právo na uplatnění reklamace. Není možné uplatňovat právo na reklamaci u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevné podání a odstín fotografií. Za vadu dále není považováno běžné opotřebení, mechanické poškození apod. Zákazník je oprávněn uplatnit práva z vady nejpozději ve lhůtě 24 měsíců od převzetí. Z provozních důvodů však doporučujeme překontrolovat produkty a reklamovat zjevné vady co nejdříve, nejlépe do jednoho měsíce od data převzetí zásilky. Reklamaci doporučujeme zaslat doporučenou zásilkou na adresu sídla společnosti. Každá reklamace musí bezpodmínečně obsahovat reklamované zboží, daňový doklad a původní zasílací sáček nebo potvrzení internetové objednávky. U objednávek z digitálních dat musí zákazník rovněž zaslat původní objednávková data na CD/DVD. Zásilky na dobírku nebudou v žádném případě přijaty. O přijetí reklamace, způsobu jejího vyřízení a době trvání bude zákazník informován písemně na e-mailovou adresu uvedenou v registraci. Reklamace jsou vyřizovány bezodkladně, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení zásilky. Zákazník má v závislosti na druhu vady ze zákona nárok na dodání nové věci bez vady, odstranění vady, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy. Vzhledem k povaze zboží jsou však veškeré vady považovány za odstranitelné a nepodstatné a oprávněné reklamace jsou řešeny dodáním nových produktů. Zpráva o vyřízení reklamace je zákazníkovi poslána buďto e-mailem nebo dopisem jako součást zásilky s vyřízenou reklamací. U oprávněné reklamace náleží zákazníkovi náhrada účelně vynaložených nákladů.

6. Ručení

V případě poškození nebo ztráty filmu ve fotolaboratoři během zpracování uhradíme pouze materiální hodnotu zaslaného neexponovaného filmu. Jakékoliv jiné náhrady škod nejsou poskytovány.

7. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. je registrována u Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pod registračním číslem 00050688. Zákazník provedením registrace souhlasí se zpracováním a použitím svých osobních údajů (vyplněných při registraci) a to na dobu neurčitou, pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy (tj. předání osobních údajů dopravci, správci databáze, mateřské firmě HAPPY - FOTO GmbH se sídlem Freistadt, Marcusstrasse 8-10, PSČ 4220, Rakouská republika, registrační číslo: FN 353131k, která zajišťuje výrobu produktů) a pro marketingové akce společnosti HappyFoto. Zákazník současně bere na vědomí, že může kdykoliv písemně zamítnout další předávání či používání osobních údajů a požádat o jejich odstranění z databáze, a to dopisem, emailem nebo prostřednictvím elektronického formuláře.

8. Autorská práva

Zákazník, který zadává HappyFoto zakázku na zpracování, prohlašuje, že je majitelem autorských práv veškerého materiálu, který ke zpracování předává. Každý zákazník ručí sám za sebe a nese zodpovědnost, veškeré následky i případné škody při porušení autorských práv.

9. Podmínky pro digitální servis

a. Výroba produktů společnosti HappyFoto je plně automatizovaná. S výrobou produktu je započato okamžikem zadání objednávky do systému. V případě internetových objednávek je objednávka zadána do systému okamžikem, kdy ji zákazník tlačítkem „Objednat“ odešle ze svého nákupního košíku. Po odeslání není možné proces výroby přerušit, změnit a zákazník není oprávněn objednávku zrušit a od smlouvy odstoupit.

b. HappyFoto nepřebírá žádné záruky za případná poškození nebo ztráty dat a nosičů dat v průběhu poštovního doručování či elektronického přenosu.

c. HappyFoto nenabízí archivaci digitálních dat. Online zaslaná data ke zpracování jsou průběžně dle potřeby HappyFoto, nejpozději však do 25 dnů, ze serveru vymazána.

d. Data je nutné posílat ve velikostech a formátech souborů zveřejněných na www.happyfoto.cz v sekci Úvodní stránka » Foto » Digifoto přes internet » MUSÍTE vědět před objednáním. V případě většího souboru či jiného formátu dat může HappyFoto odmítnout převzetí objednávky na zpracování.

e. HappyFoto odmítá odpovědnost za to, že barvy na fotografiích budou stoprocentně souhlasit s dodanými soubory. HappyFoto si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení samostatně vylepšit barvu a hustotu obrazových souborů u všech fotografií, data optimalizovat pro přenos po internetu.

f. Reklamace, které vycházejí ze špatné kvality (např. malého rozlišení) dodaných obrazových souborů, a reklamace ohledně ořezu (poměr stran Ideál nebo Klasik) zpracovaných digitálních fotografií nebudou uznány. Veškeré závazné a potřebné informace k problematice digitálních fotografií a digitálních dat jsou zveřejněné na www.happyfoto.cz v sekci Úvodní stránka » Foto » Digifoto přes internet » MUSÍTE vědět před objednáním

g. Zákazník souhlasí s tím, že bude zařazen do informační databáze HappyFoto a bude dostávat na svou e-mailovou adresu aktuální nabídky ve formě obchodních sdělení, jejichž zasílání může kdykoliv odmítnout.

h. U výrobků digitálního tisku se jedná o potisk různých materiálů vašimi fotografiemi. Upozorňujeme na to, že se nejedná o klasické fotografie, a proto nelze i přes vysoce vyvinutou techniku tisku, která umožňuje velmi dobré výsledky, zabránit rozdílům v barvě a struktuře snímku ve srovnání s fotopapírem. Tyto odchylky v barvě a struktuře nejsou považovány za závady a neopravňují k reklamaci.

10. Odstoupení od smlouvy

Zákazník bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka (smlouvu o zhotovení věci na zakázku). V souladu s § 1837 občanského zákoníku zákazník NEMÁ právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu (zákon stanovuje pro zboží upravené na přání zákazníka jiné podmínky než pro běžný nákup zboží přes internetový obchod, zhotovené produkty naše společnost nemá možnost prodat dalšímu zákazníkovi). S ohledem na to prosíme naše zákazníky, aby zvážili svou objednávku ještě před jejím potvrzením a odesláním, její následné zrušení a odstoupení od smlouvy není možné.

11. Další ujednání

Prosíme naše zákazníky, aby se s veškerými problémy nejdříve obraceli na naši společnost, a to prostřednictvím kontaktů uvedených na stránkách. V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, si dále dovolujeme informovat naše zákazníky - spotřebitele, že v případě sporu, který se nepodaří vyřešit s námi, jsou oprávněni obrátit se na tzv. subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Lhůta pro podání návrhu na řešení sporu je 1 rok ode dne, kdy zákazník - spotřebitel poprvé kontaktoval naši společnost za účelem řešení sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou sami. Podrobné informace je možné nalézt na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Při řešení spotřebitelských sporů lze využít online platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o zhotovení věci na zakázku, pokud nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem k písemné dohodě o změně, případně vyloučení těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou volně přístupné v sídle společnosti a dále na internetové adrese www.happyfoto.cz. Veškeré vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

Kaplice, únor 2016

Ke stažení v PDF
START FOOT

Kontakt

HAPPY FOTO Česko spol. s r.o.

Omlenická 780

CZ - 382 41 Kaplice

Tel.: +420 380 313 936

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

END FOOT